Studie- en beroepskeuze profiel

Studie – en beroepskeuze profiel

Het profiel Studie- en Beroepskeuze geeft inzicht in jouw voorkeuren, innerlijke motivatie en uiterlijke vormkracht op de deelvlakken Studie, Beroep, Beroepsvoorwaarden en Inkomen. Hoewel je misschien zou verwachten dat het Beroep centraal staat en daaruit automatisch voortvloeit welk studie daaraan vooraf hoort te gaan en welk inkomen daaruit kan voortvloeien, blijkt hier in de praktijk toch heel wat meer over te zeggen.

Zo beïnvloeden de voorkeuren voor de wijze van studeren en de onderwerpen waar de natuurlijke belangstelling naar uit gaat, de innerlijke motivatie en mogelijkheid tot het volgen een specifieke beroepsopleiding. Voorkeuren en innerlijke drijfveren t.a.v. het verwerven van inkomen zijn mede bepalend zijn voor de planning van beroep en carrière. Mogelijk is er sprake van specifieke talenten en kwaliteiten die voor jou juist via je beroep of een anderszins maatschappelijke roeping het best tot hun recht komen. Last but not least, is het bij het kiezen van studie en beroep ook zeer van toegevoegde waarde inzicht te hebben in de innerlijke motivatie en de gewenste ervaringen m.b.t. de werkomstandigheden van het beroep.  Als je in je dagelijkse omgeving een duidelijke voorkeur hebt voor mentale uitwisseling en stimulans kom je in een beroep als kleuterjuf of boswachter misschien niet genoeg aan je trekken.

Het Studie- en Beroepskeuze profiel kan worden ingezet bij jongeren die op de middelbare school voor de keuze van hun vakkenpakket staan alsook gedurende het proces van oriëntatie en keuze van een vervolgopleiding.

In het kader van loopbaanplanning en/of heroriëntatie gedurende de loopbaan kan dit profiel een belangrijke bijdrage leveren aan het bepalen of bijsturen van de richting voor de toekomst.

Studie- en loopbaan adviseurs kunnen dit profiel van hun cliënt gebruiken als een waardevolle bron van informatie in hun coachings traject.

Studie

Met betrekking tot het onderdeel studie kijken we zowel naar de beschikbare informatie op het vlak van geestelijke ontwikkeling en de schooltijd tot en met de middelbare schoolperiode als ook naar de informatie t.a.v. een hogere studie en de onderwerpen waarnaar de persoonlijke belangstelling voor ontwikkeling van inzicht en visie uitgaan.

Beroep

Het beroep kan gezien worden als een vorm waarin we onze bestemming vinden in de materiële wereld. Het beroep biedt de mogelijkheid ambities te verwezenlijken, prestaties te leveren en succes te ervaren. Het beroep biedt de mogelijk om innerlijke autoriteit en/of uiterlijk gezag te ontwikkelen.

Uiteraard is dit niet alleen afhankelijk van het beroep waarmee je geld verdient. We kunnen onze bestemming ook verwezenlijken in vrijwilligerswerk, in het publiekelijk uitdragen van je creatieve zelfexpressie, als zorgouder, etc.

Inkomen

Een inkomen verwerven hangt direct samen met de wijze waarop je je verdiencapaciteit wilt benutten. Je verdiencapaciteit hangt direct samen met begrippen als “eigenwaarde” en “zelfwaardering”.  Een ieder beschikt over een eigen set aan talenten en voorkeuren waarop je erkent en gewaardeerd wilt worden. In onze maatschappij vind waardering plaats door uitwisseling van talenten en kwaliteiten voor een salaris. Het is daarom van belang dat de hier specifiek genoemde kwaliteiten en dynamieken in het beroep van keuze ingezet kunnen worden opdat de werk- of opdrachtgever hiervoor kan betalen en je jezelf hierop kunt erkennen en waarderen.

Talent

Naast alle kwaliteiten, kennis en ervaring en verworven vaardigheden beschikt ieder mens over een persoonlijk en uniek talent waarin jij je onderscheidende meerwaarde aan het grote geheel kunt leveren. Dit is een aangeboren talent dat hoe dan ook naar buiten komt en “geleefd” wil worden. Vaak herkennen anderen dit talent wel in jou, maar ben je er jezelf minder van bewust. Ook komt het voor dat je jouw unieke talent zelf wel herkent, maar de toegevoegde waarde ervan niet tot je hebt laten doordringen. Het is van belang voor zowel je zelf als voor het grote geheel dat de potentie van dit talent werkelijk tot wasdom kan komen.

Actuele thema’s

In de beschrijving van het Studie en Beroepskeuze profiel gaan we uit van het moment van jouw geboorte. De constellatie van de planeten aan het firmament op het moment van jouw geboorte, geeft een astroloog de informatie zoals beschreven staat in het Persoonlijk Profiel en de uitbreidingsprofielen. Iedere planeet beweegt zich echter continue met zijn eigen omloopsnelheid door zijn eigen omloopbanen. Hierdoor verandert de constellatie van planeten elk moment. De huidige constellatie van de planeten verhoudt zich, in steeds wisselende samenstellingen, tot de constellatie van de planeten ten tijde van jouw geboorte. Door te onderzoeken op welke wijze de huidige stand van de planten (of die van de aankomende periode) zich verhouden tot die van het moment van jouw geboorte kunnen we iets zeggen over de bewegingen die op dit moment in jouw leven gaande zijn en hun specifieke aandacht vragen. De ene beweging heeft meer diepgaande invloed tot gevolg dan de ander. De belangrijkste merkbare bewegingen staan hier genoemd. Door de invloeden te (h)erkennen kun je de bewuste keuze maken om er in mee te bewegen en de kans die ze bieden op ontwikkeling en bewustwording in je voordeel te benutten. Negeren lukt vaak toch niet en je er tegen verzetten kost veel energie.

Voor een Studie- en beroepskeuze profiel geldt dat er niet continue invloeden actief zijn die direct de aandacht op dit opeisen. Er kunnen ook (langdurige) perioden zijn waarin kwesties in andere levensgebieden (b.v. relatie of gezondheid) aangeraakt worden.

Download pdf-voorbeelden met uitgewerkt profielen Studie- en Beroepskeuze :

Studie- en Beroepskeuze Marijke Koning

Studie- en Beroepskeuze Jan Keizer

(Klik op de downloadknop in de werkbalk van je webbrowser om de pdf te openen.)

Investering

Een Studie- en Beroepskeuze profiel is een uitbreidingsmodule op het Persoonlijkheidsprofiel. De investering in een Persoonlijkheidsprofiel bedraagt € 145,-  Dit is inclusief een toelichtend gesprek (1 uur) persoonlijk in mijn praktijk of, indien gewenst, via Skype of telefoon. Wanneer je het Persoonlijkheidsprofiel uitbreidt met een Studie – en Beroepskeuze profiel dan betaal je € 75,- extra. Je ontvangt dan zowel het Persoonlijkheidsprofiel als het Studie- en Beroepskeuze profiel. De duur van het toelichtend gesprek wordt uitgebreid naar 1,5 uur.

Wat heb ik van jou nodig?

Wat ik van jou nodig heb zijn je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats. Indien je de tijd niet kent dan kun je deze opvragen bij de burgerlijke stand van je geboorteplaats (of bij de gemeente waar je geboorteplaats nu onder valt.) Bij veel gemeenten kun je dit opvragen via hun digitale loket van de gemeentelijke website.

Profiel aanvragen

Klik hier voor het aanvragen van een Studie- en Beroepskeuze profiel en Persoonlijkheidsprofiel. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Vermeld je naam, adres en woonplaats alsmede de hierboven genoemde geboorte-gegevens (datum, tijd en plaats).